Asset Publisher Asset Publisher

Nowe plany urządzenia lasu dla nadleśnictw

W marcu w nadleśnictwach Radom i Starachowice miały miejsce Narady Techniczno-Gospodarcze w sprawie Projektu Planu Urządzenia Lasu. To kolejny etap powstawania nowych planów dla tych nadleśnictw na lata 2016-2025.

Narady Techniczno-Gospodarcze to jeden z etapów powstawania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. Zwoływane są przez dyrektora RDLP. W czasie spotkania mają miejsce końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych. Oceniana jest również gospodarka leśna za poprzednie 10-lecie. Następnie przedstawiany jest projekt planu urządzenia lasu. Warto podkreślić, że przygotowanie planu poprzedza dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Plany urządzenia lasu, zatwierdzane są przez ministra środowiska i zawierają określenie zadań gospodarczych dla nadleśnictw na następne dziesięciolecie. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnione są cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie. W procesie tworzenia planu bardzo ważne są konsultacje społeczne oraz uzgodnienia, m.in. służy temu organizowanie kolejnych narad z udziałem wielu instytucji i organizacji.

W marcowych naradach udział wzięli przedstawiciele RDLP w Radomiu, nadleśnictw dla których opracowano plany, wykonawcy – BULiGL o. Radom, Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Radomiu, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rady LKP Puszcza Kozienicka, Ruchu Obrony Lasów Polskich, jednostek samorządu, przemysłu drzewnego i organizacji pozarządowych. Na spotkaniu w Nadleśnictwie Radom obecny był również Krzysztof Okła z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, dla którego narada była ostatnią przed odejściem na emeryturę. Spotkania prowadził Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu.

Podczas narad naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Radomiu Wiesław Szczechowicz przedstawił wyniki testu kontroli pomiaru miąższości, w obydwóch nadleśnictwach nie stwierdzono błędów grubych. Następnie nadleśniczowie przedstawili realizację poprzedniego planu urządzenia lasu za lata 2006-2015, a Marek Kamola, kierownik ZOL-u przedstawił stan ochrony lasu (m.in. zagrożenia od zwierzyny, suszy i podtopień, szkody od wiatru, a także choroby od owadów i grzybów oraz wynikające z antropopresji). Ważnym elementem narad było omówienie i przyjęcie proponowanych przez wykonawcę etatów cięć, czyli powierzchni drzewostanów do pielęgnacji i ilości drewna do pozyskania w związku  z potrzebami odnawiania drzewostanów, a także rozmiarów prac z zakresu hodowli lasu. W projektach planów uwzględniono zadania zaprojektowane w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz inne działania wynikające z ochrony przyrody. Omówiono także Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2016-2025.
W trakcie narady prezentowane były także mapy i postery z danymi dotyczącymi projektu planu urządzenia lasu.

Tradycje urządzania lasu w regionie radomskim sięgają odległych czasów. –Tutaj 200 lat temu był sporządzony pierwszy w Polsce plan urządzenia lasu – powiedział Krzysztof Okła z DGLP. Jak czytamy we wstępie do albumu fotograficznego „Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Kozienicka Lasy Królewskie" autorstwa Piotra Kacprzaka „W 1794 roku Generalny Ober Leśny Królewski Adolf Karol Mehling wykonał pierwszą prowizoryczną taksację (opisanie) puszczy i sporządził wytyczne do przyszłej gospodarki leśnej. Opis sporządzony był na podstawie kilkunastu dni lustracji terenowej, stąd też jego wyniki nie mogły być dokładne, a nawet obarczone były znacznymi błędami. Przed rozpoczęciem prac urządzeniowych Mehling wydał obszerną „Instrukcję do projektu urządzania i przyszłej gospodarki Puszczy Kozienickiej" wzorującą się na niemieckiej gospodarce leśnej."