Asset Publisher Asset Publisher

Powstaje nowy plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Marcule

20 lipca w Nadleśnictwie Marcule odbyło się posiedzenia komisji założeń planu (KZP). Jest to pierwszy etap sporządzania nowego planu urządzenia lasu, który obowiązywał będzie od 1.01.2025-31.12.2034 r.

Celem posiedzenia komisji było sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu”, które w formie protokołu zostanie przedstawione do konsultacji społecznych.

W komisji udział wzięli: przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Nadleśnictwa Marcule oraz osoby z instytucji i organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach, w tym samorządów oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Radomiu i Staropolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Leśnego Kotyzka.

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Plany urządzenia lasu po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Podczas obrad nie zabrakło uwag i wniosków. W Nadleśnictwie Marcule duży wpływ na przyszły plan mają problemy związane m. in. z występowaniem szkodliwych owadów takich jak chrabąszcz majowy, chrabąszcz kasztanowiec oraz kornik ostrozębny. Leśnicy z Nadleśnictwa Marcule w ostatnich latach zauważyli również coraz liczniejsze występowanie jemioły. Ze względu na duży wpływ na gospodarkę leśną będą one uwzględnione w określaniu zadań przewidzianych do realizacji w zakresie hodowli i ochrony lasu z zachowaniem zrównoważonego użytkowania.

W 2006 roku na terenie Nadleśnictwa Marcule utworzono Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz z arboretum oraz izbą edukacyjną. W arboretum zobaczyć można około 1000 gatunków roślin i ich odmian głównie ze strefy klimatu umiarkowanego. Na terenie arboretum znajduje się również zwierzyniec, w którym zobaczyć można m. in.: kozy domowe, gołębie, kaczki, osły, daniele czy muflony. Funkcjonowanie tych obiektów będzie również uwzględnione w planie urządzenia lasu.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Współczesne plany na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki. Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:
•    opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
•    analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
•    program ochrony przyrody,
•    określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej.

Proces sporządzania planu oparty jest o szczegółowe kryteria określone w ramach ustaleń:
•    Komisji Założeń Planu (KZP)
•    Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG)
•    Komisji Projektu Planu (KPP)

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych Instrukcji Urządzania Lasu.

Obowiązujący dla nadleśnictwa plan urządzenia lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.