Asset Publisher Asset Publisher

Powstaje nowy plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Włoszczowa

Nadleśnictwo Włoszczowa przystąpiło do sporządzenia nowego planu urządzenia lasu. 14 lipca odbyło się posiedzenia komisji założeń planu (KZP). To część procesu powstawania PUL.

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Plany urządzenia lasu po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane przez Ministra Środowiska.

Celem posiedzenia komisji było sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu”, które w formie protokołu zostanie przedstawione do konsultacji społecznych.

Plan dla Nadleśnictwa Włoszczowa wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 zostanie sporządzony na okres 1.01.2025-31.12.2034 r.

W komisji udział wzięli: przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Nadleśnictwa Włoszczowa oraz osoby z instytucji i organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach, w tym samorządów oraz regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

Obrady były rzeczowe i spokojne. Nie zabrakło uwag i wniosków. Ważnymi elementami mającymi wpływ na sporządzany projekt planu są problemy związane z zamieraniem i regresją jesionów oraz występującą coraz liczniej jemiołą. Będą one uwzględnione w określaniu zadań przewidzianych do realizacji w zakresie hodowli i ochrony lasu z zachowaniem zrównoważonego użytkowania.

Położone w południowo-zachodniej części RDLP w Radomiu Nadleśnictwo Włoszczowa jest miejscem występowania unikatowego kompleksu lasów bagiennych oraz łęgów „Oleszno” stanowiących jedną z ważniejszych ostoi bioróżnorodności na terenie całej Wyżyny Małopolskiej. To również będzie uwzględnione w planie urządzenia lasu

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Współczesne plany na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki. Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:
•    opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
•    analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
•    program ochrony przyrody,
•    określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej.

Proces sporządzania planu oparty jest o szczegółowe kryteria określone w ramach ustaleń:
•    Komisji Założeń Planu (KZP)
•    Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG)
•    Komisji Projektu Planu (KPP)

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych Instrukcji Urządzania Lasu.

Obowiązujący dla nadleśnictwa plan urządzenia lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.