Asset Publisher Asset Publisher

RDLP w Radomiu z certyfikatem FSC®

Po raz kolejny okazało się, że leśnicy sprostali wymaganiom stawianym przez zasady certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC®. Nadal w nadleśnictwach RDLP w Radomiu będzie można kupić drewno certyfikowane.

Zespół audytorów z SGS Polska Sp. z o.o. w ramach audytu okresowego od 14 do 16 marca sprawdzał zgodność prowadzonej przez leśników gospodarki leśnej z zasadami i kryteriami certyfikacji FSC®. Tym razem jako próbę audytorzy wybrali oprócz biura RDLP w Radomiu nadleśnictwa Daleszyce i Przysucha.

Audytorzy Paweł Wiktorowicz oraz Paweł Oleszkiewicz rozmawiali z pracownikami, przeglądali dokumentacje w biurze RDLP i nadleśnictwach. Prowadzili też rozmowy z przedstawicielami stron trzecich, w tym pracownikami zakładów usług leśnych. Przebieg certyfikacji obserwował Marek Rzońca, koordynator FSC w Polsce ds. leśnictwa.

Podobnie jak podczas poprzednich audytów szczególnie przyglądano się przestrzeganiu zasad BHP przy wykonywaniu prac związanych z pozyskaniem drewna, a także zagospodarowaniu drzewostanów wodochronnych i działaniom na rzecz zachowania elementów cennych przyrodniczo, w tym identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – tzw. HCVF – High Conservation Value Forests – Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. Audytorzy byli zainteresowani również realizacją zapisów zadań ochronnych odnoszących się do obszarów Natura 2000, strategiczną oceną oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu oraz działaniami na rzecz bioróżnorodności.

Na spotkaniu zamykającym w biurze Nadleśnictwa Przysucha audytor wiodący Paweł Wiktorowicz zarekomendował utrzymanie certyfikatu. Oznacza to, że prowadzona przez leśników zrównoważona gospodarka zapewnia trwałość i ochronę lasów.

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu certyfikatu FSC® (Forest Stewardship Council®) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Obecny certyfikat FSC® jest ważny do 1 maja 2023 r.