Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu znajduje się 86 rezerwatów przyrody. Zajmują one łączny obszar 5082 ha. Wśród nich 56 to rezerwaty leśne, 14 przyrody nieożywionej, 6 florystycznych, 4 torfowiskowe, 3 krajobrazowe, 2 faunistyczne, 1 stepowy.
W rezerwatach leśnych chroniony jest między innymi cis pospolity, modrzew polski, drzewostany mieszane zbliżone do naturalnych, z udziałem gatunków liściastych i jodły na granicy zasięgu. Z rezerwatów florystycznych można przykładowo wymienić „Grabowiec", gdzie przedmiotem ochrony jest las dębowo-grabowy z naturalnymi stanowiskami roślinności stepowej (dyptam jesionolistny, wisienka stepowa, miłek wiosenny). Rezerwat stepowy „Polana Polichno" chroni zespół roślinności kserotermicznej ze stanowiskami rzadkich gatunków owadów. W rezerwatach „Borowiec" oraz „Okólny Ług" znajdują się stanowiska żółwia błotnego.