Asset Publisher Asset Publisher

Inwestycje z opłatami

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o powierzchni ogólnej wyłączenia powyżej 500 m2, mieszkaniowe wielorodzinne o powierzchni powyżej 200 m2/1 lokal, budownictwo letniskowe, gospodarcze, przemysłowe, drogi i pozostałe inwestycje

1) informacja (zaświadczenie) o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z wypisem i wyrysem z tego planu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego załączyć ostateczną decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję inwestycji celu publicznego – z urzędu gminy,

2) aktualny wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna użytków gruntowych na działce - powierzchni wnioskowanej do wyłączenia z produkcji leśnej -  ze starostwa powiatowego;
w przypadku braku wpisu aktualnego właściciela gruntu – dostarczyć dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntu (np. akt notarialny umowa kupna - sprzedaży, darowizny);
jeżeli grunt nie jest własnością inwestora załączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem (np. umowa dzierżawy) - stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także zgodę prawnego właściciela gruntu na wyłączenie gruntów z produkcji i realizację inwestycji,

3) projekt (plan) zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z wyraźnie zaznaczonym obszarem gruntów do wyłączenia z produkcji leśnej (powierzchnia gruntu leśnego do wyłączenia z produkcji powinna stanowić jeden, zwarty kontur), naniesionymi konturami obiektów i wyszczególnionymi ich wymiarami oraz rozliczeniem powierzchni znajdującej się pod poszczególnymi częściami zagospodarowania terenu – sporządzony przez osobę uprawnioną w tym zakresie - projektanta, architekta;
(powierzchnia pod poszczególnymi częściami zagospodarowania terenu powinna być rozliczona także wg poszczególnych działek ewidencyjnych i użytków gruntowych, gdy inwestycja jest realizowana na więcej niż jednej działce ewidencyjnej i kilku użytkach gruntowych),

4) opis taksacyjny lasu na powierzchni wnioskowanej do wyłączenia z produkcji leśnej - jako wypis i wyrys z aktualnie obowiązującego uproszczonego planu urządzenia lasu (lub inwentaryzacji stanu lasów) - ze starostwa powiatowego lub gdy brak jest ww. opracowania: opis taksacyjny lasu na powierzchni wnioskowanej do wyłączenia sporządzony przez podmiot wykonawstwa urządzeniowego lasów, osobę uprawnioną
(opis powinien zawierać: typ siedliskowy lasu, skład gatunkowy i wiek drzewostanu, wskaźnik zadrzewienia, bonitację, informację o zaliczeniu lasu do lasów ochronnych),

5) oświadczenie inwestora o terminie planowanego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji - rozpoczęcia innego, niż leśny, sposobu użytkowania gruntów,

6) mapę podziału nieruchomości wraz z decyzją zatwierdzającą podział w przypadku budowy dróg, osiedla, itp.

7) pełnomocnictwo (w oryginale lub w urzędowo poświadczonym odpisie) w przypadku, gdy za wnioskodawcę działa pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa, w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni - do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

8) aktualny wypis z KRS jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, gdy wnioskodawca realizuje inwestycję w ramach prowadzonej działalności; NIP i PESEL w przypadku osób fizycznych.