Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo według ustawy „Prawo łowieckie" z dn. 13.10.1995 r. jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego i oznacza gospodarowanie zwierzyną zgodnie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.
 
Gospodarka łowiecka – to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny.
Celem łowiectwa jest:

 • ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
 • ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
 • uzyskiwanie możliwie wysokiej jakości osobniczej gatunków zwierząt łownych oraz ich liczebności przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
 • spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.


Zwierzęta łowne są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzętami łownymi zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Liczebność zwierzyny grubej na terenie RDLP w Radomiu, wg stanu na dzień 10.03.2013 r. wynosi ok.:

 • 500 szt. łosi
 • 3700 szt. jeleni
 • 280 szt. danieli
 • 33 300 szt. saren
 • 9500 szt. dzików


W 339 obwodach łowieckich o powierzchni ogółem ok. 1756 tys. ha w tym powierzchnia gruntów leśnych ok. 470 tys. ha gospodarkę łowiecka prowadzą:

 • Koła Łowieckie - w 330 obwodach wydzierżawionych,
 • Zarząd Okręgowy PZŁ w Kielcach – w 4 obwodach łowieckich przeznaczonych na Ośrodki Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego
 • Zarząd Główny PZŁ – w 2 obwodach łowieckich przeznaczonych na Ośrodki Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - w 3 obwodach łowieckich przeznaczonych na Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.

Na terenie RDLP w Radomiu żyją m. in. łosie, jelenie, sarny, dziki

Zadania z gospodarki łowieckiej wykonywane są w obwodach łowieckich w oparciu o Roczne Plany Łowieckie i wskaźniki Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego, opracowanego dla Rejonów Hodowlanych na okres 10 lat.
Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu utworzonych jest 5 Rejonów Hodowlanych:

 1. „Puszcza Kozienicko - Stromiecka",
 2. „Radom",
 3. „Puszcza Świętokrzyska",
 4. „Lasy Pińczowskie",
 5. „Grójecko – Warecki".

Utworzenie Rejonów, jako jednostek reprezentujących zbliżone warunki środowiskowe w obszarze ich funkcjonowania stwarza możliwość do racjonalnego gospodarowania bytującymi tam populacjami zwierząt łownych.

Zapoznaj się z ofertą łowiecką nadleśnictwa