Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

Budowa zbiorników wodnych i zastawek na ciekach, rekultywacja poligonów, budowa i wyposażenie obiektów edukacji leśnej, drogi pożarowe, wykaszanie cennych śródleśnych łąk służące ochronie ptaków. To efekty aktywności nadleśnictw naszej dyrekcji w aplikowaniu o środki zewnętrzne: pozyskane z UE, w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Fundusze zewnętrzne w perspektywie finansowej 2014-2020

28 października 2016 r. Lasy Państwowe podpisały z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie
projektów w ramach programu adaptacji lasów do zmian klimatu. Projekty uzyskały wsparcie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Nadleśnictwa z terenu RDLP w Radomiu uczestniczą w 3 projektach.

            Pierwszy to „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

Głównym celem przedsięwzięcia są działania ukierunkowane na zapobieganie powstawanie lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: niszczącego działania wód wezbraniowych, powodzi i podtopień, suszy i pożarów poprzez rozwój systemów małej retencji i zwiększenie ilości magazynowanej wody oraz realizację zadań z zakresu przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej jak również odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej. Działania te realizowane są przez 4 nadleśnictwa, Dobieszyn. Kielce, Zwoleń
i Staszów. Inwestycje związane z modernizacją, rewitalizacją zbiorników małej retencji
i przebudową obiektów hydrotechnicznych mają wynieść ponad 4 mln unijnego dofinansowania.
Zamierzony efekt w postaci objętości retencjonowanej wody wyliczono na 22,6 tys m3.

Drugi projekt, w którym uczestniczy RDLP w Radomiu to Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”.

            Podstawowym celem realizacji Projektu jest zmniejszenie skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie - zmniejszenie średniej powierzchni pojedynczego pożaru i zwiększenie powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania.,

Projekt przeciwpożarowy w zakresie obiektów infrastrukturalnych realizowany jest na terenie 8 nadleśnictw. Wartość projektu z unijnym wsparciem wyniesie ponad 4,4 mln zł, które zostanie przeznaczone m.in. na:

  1. rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych oraz zakup specjalistycznego sprzętu do lokalizacji i wykrywania pożarów w nadleśnictwach Barycz,  Dobieszyn, Radom, Ruda Maleniecka, Starachowice, Włoszczowa, Marcule
    i Zwoleń.
  • budowę stacji meteorologicznych w nadleśnictwie Ruda Maleniecka

    2.     wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia      pożarów lasów, w tym:

  • zakup 8 samochodów patrolowo-gaśniczych w nadleśnictwach Kielce, Kozienice, Łagów, Przysucha, Radom, Starachowice, Zwoleń, Staszów.

 

Poza projektami infrastrukturalnymi, RDLP w Radomiu realizuje projekt przyrodniczy „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”, w który włączyło się dziewięć nadleśnictw. Realizowane działania to poprawa warunków siedliskowych w miejscach występowania żółwia błotnego, traszki grzebieniastej, modraszka telejusa, przeplatki aurinia, działania dotyczące ochrony torfowisk przejściowych, zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, niżowych świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie, muraw kserotermicznych, śródlądowego boru chrobotkowego
i obuwika pospolitego.

 

Wszelkie informacje związane z projektami można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.
Adres stron internetowych projektówhttps://www.ckps.lasy.gov.pl/projekty-lp