Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu położona jest na terenie 4 województw - głównie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Nadzoruje działalność 23 nadleśnictw. Na najcenniejszej przyrodniczo części z nich leśnicy utworzyli Leśne Kompleksy Promocyjne „Puszcza Kozienicka" i „Puszcza Świętokrzyska".

Galeria zdjęć

Relacja fotograficzna z warsztatów "Edukacja ekologiczna naszym wspólnym celem..."

Historia

Dzieje lasów i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej na terenach położonych w widłach rzek Wisły i Pilicy, którymi dzisiaj zarządzają nadleśnictwa nadzorowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu, są niezwykle ciekawe. W przeszłości gospodarka leśna na tym obszarze kształtowana była pod wpływem wzorców niemieckich, francuskich, austriackich, rosyjskich i oczywiście polskich.

Organizacja dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu to jedna z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, działająca na podstawie ustawy o lasach. Jest nadzorowana jest przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, sama zaś nadzoruje 23 nadleśnictwa – podstawowe, samodzielne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Projekty i fundusze

Budowa zbiorników wodnych i zastawek na ciekach, rekultywacja poligonów, budowa i wyposażenie obiektów edukacji leśnej, drogi pożarowe, wykaszanie cennych śródleśnych łąk służące ochronie ptaków. To efekty aktywności nadleśnictw naszej dyrekcji w aplikowaniu o środki zewnętrzne: pozyskane z UE, w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także NFOŚiGW i WFOŚiGW.