Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

Flora
Szacunkowa liczba gatunków roślin naczyniowych na terenie RDLP w Radomiu wynosi około 580 gatunków, z czego ok. 50 objętych jest całkowita ochroną (np.: dziewięćsił bezłodygowy, rojnik pospolity, rosiczka okrągłolistna, mącznica lekarska, paprotka zwyczajna, widłaki, storczyki, wawrzynek wilczełyko, bagno zwyczajne, podkolan biały, sasanka otwarta).
Florę porostów tworzy ok. 220 gatunków, należących do 76 rodzajów, wśród których najbogatszy jest rodzaj Cladonia reprezentowany przez 29 gatunków.

Fauna
Na terenie RDLP prowadzono wiele badań faunistycznych. Spośród zwierząt najpełniejsze informacje dotyczą ptaków i nietoperzy. Stopień poznania entomofauny jest fragmentaryczny i dotyczy tylko niektórych grup systematycznych jak np. rzędu motyli lub chrząszczy (rodziny kózkowatych). Stwierdzono występowanie 55 gatunków motyli i 75 gatunków chrząszczy- w tym saproksyliczne (dla których substratem pokarmowym jest martwe drewno). Chronione chrząszcze wystepujące na terenie RDLP w Radomiu to m.in.: jelonek rogacz, borodziej próchnik, zgrzypik twardokrywka, zgniotek cynobrowy, ciołek matowy, pachnica dębowa i inne.
W 1998 r w Puszczy Kozienickiej stwierdzono występowanie nowego dla Polski gatunku przeziernika (Synanthedon loranthi).

Płazy i gady
Występuje tu 13 gatunków płazów i 6 gat. gadów. Wszystkie gat. płazów i gadów są objęte prawną ochroną gatunkową. Do tej grupy należą m.in.: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, żółw błotny, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata.

Ptaki
Awifauna reprezentowana jest przez ok.230 gat. ptaków. Do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt" wpisanych jest 28 gatunków.
Dla rzadkich gatunków chronionych, takich jak bocian czarny, kraska, cietrzew, orlik krzykliwy, bielik, utworzone są strefy ochronne, miejsca rozrodu i regularnego przebywania.
W obrębie strefy ochronnej wyróżnia się strefę ochrony całorocznej (w bliższej odległości od gniazda) i strefę ochrony okresowej (w dalszej odległości od gniazda).

Ssaki
Stale bytujących jest około 60 gatunków, a z gatunków sporadycznie zachodzących należy wymienić wilka i rysia.  Spośród ssaków na uwagę zasługuje dynamicznie rozrastająca się populacja bobra europejskiego. Ochronie prawnej podlega 27 gatunków, z których ponad połowę stanowią nietoperze (16 gatunków). Z najnowszych badań wynika, że tereny Leśnych Kompleksów Promocyjnych są w skali kraju odnotowane jako znaczące miejsca występowania popielicy (Glis glis).